TÜPRAG METAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HUSUSUNDA AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Tüprag Metal Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“TÜPRAG” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak toplanmakta, işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme “Veri Sorumlusu” sıfatıyla TÜPRAG tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda kişisel veriler, Şirket ticari faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu kapsamda gerekli iş ve işlemlerin yapılması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, istatistiklerin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP
Kişisel veriler; web siteleri, yüklenici görüşmeleri, TÜPRAG eğitimleri dâhil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamdan, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir.

Kişisel veriler KVK Kanunu hükümlerine göre yukarıda belirtilen yöntemlerle toplanmakta ve Kanunun 5. ve 6’ncı maddelerinde belirtilen esaslar dâhilinde işlenmektedir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Şirket işbu Aydınlatma metninin 2 numaralı bölümde açıklanan amaçlarla, kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilir: Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan yurtiçi ve/veya yurtdışı ilgili departmanlar

• Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar

• Gerekli durumlarda resmi merci ve kamu kurumları

Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İLGİLİ KİŞİDEN ELDE EDİLMEMESİ DURUMU

• Kişisel verilerin ilgili kişiden elde edilmediği durumlarda, ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü; Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,

• Kişisel verilerin ilgili kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,

• Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada

yerine getirilecektir

6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

e) Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme

g) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

h) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

7. TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ
6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, ıslak imzalı dilekçenizi İran Cad. Turan Emeksiz Sok. No:1 GOP Çankaya ANKARA adresine elden iletebilir veya “tuprag@hs01.kep.tr” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Başvurularınızda;

a. Ad, soyad ve -elden teslim edilen başvurular için imza,

b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

e. Talep konusu,

Bulunması zorunludur.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde (En geç 30 gün) geri dönüşte bulunulacaktır.

KVK POLİTİKAMIZ