Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Çerçevemizde ifade edildiği gibi, sürdürülebilirliği faaliyetlerimize her şeyiyle dahil etmeyi taahhüt eder. işletmemiz tüm operasyonlarda, güvenli ve sağlıklı bir iş yeri sağlamak için çalışıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği risklerini yönetmek için liderlik ve gerekli kaynakları sağlama konusunda kararlıyız. Sağlık ve güvenliği, yaptığımız her şeye dahil etmek; işgücümüzü güçlendirir, bütünlüğü teşvik eder, insanlara ve yöre insanına zarar gelmesini önler ve başarı sağlar. Güvenli ve sağlıklı operasyonlar oluşturmak için, işimizin her aşamasında – keşif aşamasından işletmelerin kapanışına kadar – tehlikeleri ortadan kaldırma ve riski azaltma yoluyla, çalışan ve alt yüklenici yaralanmalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda kararlıyız.

Amaç

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikasının amacı, Eldorado Gold’un iş sağlığı ve güvenliği taahhütlerini; Şirketin, çalışanlarımızdan ve alt yüklenicilerimizden beklentilerini ve Sürdürülebilirlik Çerçevemizi desteklemek için faaliyetlerimizden etkilenen paydaşlarla ilişki kurma taahhüdümüzü ifade etmektir.

Kapsam

İSG Politikası ve yönetim yaklaşımımız, aşağıdaki uluslararası standartlar tarafından şekillendirilmiştir:

Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu

ILO Uluslararası İş Güvenliği ve Sağlığı Çalışma Standartları

Dünya Altın Konseyi Sorumlu Altın Madenciliği İlkeleri

İSG Politikası ve yönetim yaklaşımımız ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çerçevesinde şekillendirilmiştir.

Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimiz (“SIMS”), tüm operasyonlarda tutarlı uygulama ve uyuma erişmek ve İSG mükemmelliğini sağlamak için bu uluslararası çerçevelerle uyumlu şekilde şirket çapında sürdürülebilirlik gereksinimleri oluşturur. Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin bu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasına ve SIMS’deki ilgili gereksinimlere uyması beklenmektedir.

Eldorado Gold şunları taahhüt eder:

1. Kuruluşun tüm seviyelerinde güvenlik kültürümüzün temel kavramları olarak “önce güvenlik” ve “sıfır zarar”ı sağlamaya çalışmak ve teşvik etmek.

2. Yaptığımız her işte güvenliği öncelemek için her seviyedeki yöneticilerimizi güçlendirmek, eğitmek ve desteklemek, sürekli örnek olmak, sağlık ve güvenlik konularında iş gücümüz ve paydaşlarımızla proaktif olarak iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak.

3. Çalışanlarımızın ve alt yüklenicilerimizin iş güvenliği konularında kişisel sorumluluk aldığı ve iş güvenliği yeterliliklerini artırmaya çalıştıkları olumlu bir öğrenme ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmek.

4. SIMS de dahil olmak üzere tüm geçerli yasal, düzenleyici ve diğer dahili gerekliliklere uymak.

5. “Zarar meydana gelmeyen” bir işyeri hedefimize yönelik sürekli iyileştirme sağlamak için iş sağlığı ve güvenliği amaç ve hedeflerini planlamak, oluşturmak ve iletmek.

6. Riske dayalı düşünme, araçlar ve eğitim yoluyla tehlikeleri proaktif olarak belirleme ve yönetme, ortadan kaldırma, yer değiştirme/ikame, mühendislik kontrolleri ve kişisel koruyucu donanım (KKD) kullanımı.

7. Çalışanları, alt yüklenicileri ve çalışan temsilcilerini “iş durdurma yetkisi” aracılığıyla oluşabilecek zararı önlemek için teşvik etme ve etkili sağlık, güvenlik sistemleri ve kontrol stratejilerine veri sağlamak.

8. Kuruluşumuzun tüm seviyelerinde iş sağlığı ve güvenliği performansına ilişkin rolleri, sorumlulukları ve hesap verebilirlikleri anlamak, belirlemek ve iletmek; İş sağlığı ve Güvenliği Politikası taahhütlerimizin ve SIMS gerekliliklerimizin yerine getirilmesini desteklemek için uygun kaynakları sağlamak.


9. Fiziksel olarak güvenli çalışma ortamları sağlayarak çalışan refahını ön planda tutmaya özen göstermek.

10. Psikolojik olarak güvenli ve saygılı çalışma ortamları sağlayarak çalışan refahını ön planda tutmaya çalışmak. Bu husus, ruh sağlığı sağlık destek programları sunmayı kapsayan ve bu desteklere ihtiyaç duyan çalışanlar için gizli destek sağlamayı içerir.

11. Acil Durum Müdahale Planlarını uygulamak ve çalışanların, yerel halkı ve çevreyi korumak için acil durum ve krizlere müdahale konusunda eğitilmesini sağlamak.

12. İş Güvenliği kontrollerinin iyileştirilmesine ve öğrenme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olmak için risk iletişimini yönlendirmek, güvenli davranışların farkında olmak ve öğrenilenleri uygulamak için “ramak kala olayları” ve hadiselerin hızlı bir şekilde raporlanmasını, araştırmayı ve incelemeyi sağlamak.

13. Tedbirlerin alınması, çalışan katılımı ve güçlü bir güvenlik kültürünün geliştirilmesi yoluyla sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizin, standartlarımızın, prosedürlerimizin ve performansımızın sürekli olarak gözden geçirilmesi ve güvence altına alınmasını sağlamak.

14. “Zarar meydana gelmeyen” bir iş yeri sağlamaya katkıda bulunan başarıları, iş birliğini ve yeniliği takdir etmek ve çalışanlarımızın güvenliği ve refahını odak noktası olarak belirleyen bir öğrenme kültürünü teşvik etmek.

Güvenli Çalışmanın 10 Altın Kuralı