Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Çerçevemizde ifade edildiği gibi, sürdürülebilirliği faaliyetlerine her şeyiyle dahil etmeyi taahhüt etmektedir. İnsan haklarını korumak ve insan haklarına yönelik ihlalleri önlemek için yerel yönetimleri desteklerken, insan haklarına saygı duymaya ve çatışmasız, sorumlu biçimde altın üretimine odaklanan bir yaklaşımla faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Amaç

Bu politikanın amacı, Eldorado Gold’un insan hakları taahhütlerini; Şirketin, çalışanlarımızdan ve alt yüklenicilerimizden beklentilerini ve Sürdürülebilirlik Çerçevemizi desteklemek için faaliyetlerimizden etkilenen paydaşlarla ilişki kurma taahhüdümüzü ifade etmektir.

Kapsam

İnsan Hakları Politikası ve yönetim yaklaşımımız aşağıdaki uluslararası düzenlemeler çerçevesinde şekillendirilmiştir:

Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi

Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Haklarına Dair Rehber İlkeler

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi
Güvenlik ve İnsan Hakları ile İlgili Gönüllülük İlkeleri

Dünya Altın Konseyi Sorumlu Altın Madenciliği İlkeleri
Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı

Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimiz (“SIMS”), tüm operasyonlarda tutarlı uygulamaları ve uyumu sağlamak için bu uluslararası düzenlemelerle uyumlu şekilde şirket çapında sürdürülebilirlik gereksinimlerini belirler.

Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin bu İnsan Hakları Politikasına ve SIMS’deki ilgili gereksinimlere uyması beklenmektedir. Çalışanların ve alt yüklenicilerin insan hakları ihlallerinin farkına varması ve insan haklarına ilişkin endişelerin ve ihlallerin bildirilmesi için mevcut mekanizmaların farkında olmaları beklenmektedir.

Eldorado Gold şunları taahhüt eder:

1. Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi’nde tanımlandığı şekilde insan haklarına saygı gösterilmesi. İşimizi, doğrudan veya iş ilişkilerimiz aracılığıyla insan hakları ihlallerine neden olmayacak ve bu ihlallere suç ortaklığı teşkil etmeyecek şekilde yürütmek.

2. İş gücümüzün, yerel topluluk üyelerimizin ve etkileşimde bulunduğumuz tüm paydaşlarımızın haklarına saygı duymak. Özel güvenlik hizmet sağlayıcıları, alt yükleniciler ve tedarikçiler de dahil olmak üzere tüm iş ortaklarımızın, çalışma koşulları, örgütlenme özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplu sözleşme, maksimum çalışma saatleri, adil ücretler ve haklar, fırsat eşitliği ve ayrımcılık yapılmaması dahil olmak üzere insan haklarını koruma taahhüdümüze katılmalarını sağlamak.


3. Faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde değişen koşulları düzenli olarak takip etmek ve olumsuz etkileri önlemek ve azaltmak amacıyla faaliyetlerimizle ilişkili insan hakları risklerini belirlemek için etki değerlendirmeleri ve durum tespiti yapmak.

4. Irk, cinsiyet, din, yaş, sosyal statü, cinsel yönelim veya bireyin iş performansı ile ilgili olmayan diğer herhangi bir özellik temelinde herhangi bir kişiye ayrımcılık yapmamak.

5. Çalışanlarımız, tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın saygısız veya uygunsuz davranışlarına, rahatsızlık vermelerine, tacizlerine veya haksız muameleye veya herhangi bir türde misillemeye müsamaha göstermemek.

6. Kadınlar, çocuklar, yerel halk ve potansiyel olarak savunmasız veya marjinal gruplar dahil olmak üzere özel ilgi gerektiren bireylerin insan haklarına saygı duymak.

7. Etki alanında varsa, doğrudan etkilenen bölge insanının toplu ve geleneksel haklarına, çıkarlarına, kültürüne ve topraklarına olan bağlantılarına saygı göstermek. Çalışmalara devam etmeden önce ve proje süresince söz konusu kişilerin özgür biçimde ve önceden bilgilendirilmiş olarak onaylarını almak için çalışmak.

8. Operasyonlarımızda ve tedarik zincirlerimizde çocuk işçiliğini, zorla çalıştırmayı ve modern köleliği yasaklamak ve her türlü çocuk işçiliği ve zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılmasını desteklemek.

9. Güvenlik ve İnsan Hakları ile İlgili Gönüllülük İlkelerinin uygulanması yoluyla güvenlikle ilgili insan hakları risklerinin yönetilmesi.

10. Yasadışı çatışmaya, insan hakları ihlallerine veya Uluslararası İnsancıl Hukuk ihlallerine neden olmamak, destek olmamak, bunlardan yararlanmamak veya bunlara herhangi bir şekilde katkıda bulunmamak.

11. İnsan hakları endişelerinin paydaşlarımız tarafından dile getirilebileceği ve ayrımcılık veya misilleme riski olmadan çözülebileceği adil, erişilebilir, etkili ve uygun şikayet mekanizmaları oluşturmak.