Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Çerçevemizde ifade edildiği gibi, sürdürülebilirliği her şeyiyle dahil etmeyi taahhüt eder. Sağlıklı bir çevre sağlamak amacıyla, şimdi ve gelecek adına faaliyetlerimizin her basamağında, keşif aşamasından operasyonunun sonuna kadar çevre üzerindeki etkimizi önlemeye, en aza indirgemeye ve mümkün olduğunca endüstri lideri uygulamaların ve teknolojinin uygulanması yoluyla çevresel iyileştirmeleri ve faydaları takip etmeye çalışacağız.

Amaç

Bu politikanın amacı, Eldorado Gold’un çevresel taahhütlerini; Şirketin, çalışanlarımızdan ve alt yüklenicilerimizden beklentilerini ve Sürdürülebilirlik Çerçevemizi desteklemek için faaliyetlerimizden etkilenen paydaşlarla ilişki kurma taahhüdümüzü ifade etmektir.

Kapsam

Çevre Politikası ve yönetim yaklaşımımız aşağıdaki uluslararası çerçeve sözleşmeler tarafından şekillendirilmiştir:

Uluslararası Siyanür Yönetim Kodu

Dünya Altın Konseyi Sorumlu Altın Madenciliği İlkeleri ve

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi.

Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimiz (“SIMS”), tüm operasyonlarda tutarlı uygulamalar ve uyumu sağlamak amacıyla bu uluslararası çerçeve sözleşmelerle uyumlu şirket çapında sürdürülebilirlik gerekliliklerini belirlemektir. Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin bu Çevre Politikasına ve SIMS’deki ilgili gereksinimlere uyması beklenmektedir.

Çevre Yönetimi

Eldorado Gold şunları taahhüt eder:

1. Madenlerin aranması, planlanması, tasarlanması, inşaatı, işletmesi ve kapatma aşamasında iklim değişikliği amaçları ve hedefleriyle tutarlı bir şekilde sektörün önde gelen en iyi uygulamaları ve teknolojileri göz önünde bulundurarak çevresel etkileri azaltmak.

2. SIMS de dahil olmak üzere geçerli tüm geçerli çevresel yasa, yönetmelik ve şirket içi gerekliliklere uymak.

3. Çevre ve yönetim uygulamalarımız ve performansımızla ilgili paydaşlarımızın ilgilerini, endişelerini, önceliklerini ve (varsa) geleneksel bilgilerini anlamak ve dikkate almak için paydaşlarımızla iletişim kurmak.

4. Faaliyetlerimiz kapsamında, projelerimizin ve operasyonlarımızın çevresel risklerini ve etkilerini belirlemek ve değerlendirmek ve bu hususları planlama ve operasyonel karar alma süreçlerimize entegre etmek.

5. Çevresel amaç ve hedefler oluşturulması ve ilerlemenin izlenmesi ile sürekli iyileştirme sağlamak.

6. Çalışanlarımızın olası çevresel etkileri belirlemek, azaltmak, yönetmek ve çevresel taahhütlerimizi yerine getirmek için gerekli bilgi ve kaynaklara sahip olması için çevre eğitimi, ekipman ve sistemleri sağlamak.

7. Çevre yönetim sistemleri ve performansının, maden zenginleştirme atıkları yönetimi de dahil, yıllık olarak gözden geçirilmesi vasıtasyıla, etkinliğinin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirmeyi desteklemek.

Çevre Koruma

Eldorado Gold, tüm projelerimiz ve operasyonlarımızdaki yönetim sistemimiz ve uygulamalarımız aracılığıyla şunları taahhüt eder:

1. Maden zenginleştirme atıkları depolama tesislerinin yapısal istikrarı destekleyecek, halk sağlığı ve güvenliğini koruyacak şekilde konumlandırılması, tasarlanması, inşa edilmesi, işletilmesi, devre dışı bırakılması ve kapatılması, katı ve sıvı atıkların belirlenen alanlarda yönetilmesi. Atıkların yerel ve uluslararası yönetmeliklere uygun mühendislik uygulamaları ile yönetilmesi için çalışıyoruz. Atık yönetim sistemlerinde, insanlara ve çevreye yönelik riski en aza indiren ve her durumda akarsu veya sığ denizaltı atıkları oluşturmayan halihazırdaki en iyi teknolojileri kullanmayı tercih ediyoruz.

2. İklimle ilgili riskleri ve işletmeye yönelik fırsatları belirleyen, değerlendiren ve yöneten, sera gazı emisyonu ve enerji azaltma hedeflerini belirleyen, düşük karbonlu teknoloji çözümlerini ve yenilenebilir kaynakları araştıran ve operasyonlarımızın ve yakınlardaki toplulukların iklim değişikliği etkilerine karşı dayanıklılığını artıran bir iklim değişikliği stratejisi geliştirmek ve uygulamak.

3. Nakliye, depolama, kullanım ve bertaraf sırasında insan sağlığını ve çevreyi korumak için siyanür ve diğer tehlikeli maddeleri güvenli ve sorumlu bir şekilde yönetmek.

4. Su, enerji ve diğer kaynakları verimli bir şekilde kullanmak , atıkları en aza indirmek ve sorumlu bir şekilde yönetmek. Su miktarı, kalitesi ve diğer kullanıcıların ihtiyaçları dahil olmak üzere su kullanımımızı havza ölçeğinde anlamak ve yönetmek.

5. Biyoçeşitliliğin korunmasına olumlu katkıda bulunmak amacıyla hassas alan habitatlarını gözetmek ve azaltma hiyerarşisi gereksinimleri olan biyoçeşitlilik etkilerini önlemek, asgariye indirmek, rehabilite etmek ve etkileri dengelemeyi gözeten sorumlu madencilik ve arazi kullanımı planlama ve yönetiminin yapılması.

6. Eldorado Gold, Dünya Mirası Alanlarında arama veya madencilik yapmayacak ve yasal olarak belirlenmiş diğer koruma alanlarına ilişkin gerekliliklerine uyacaktır.

7. Sosyo – ekonomik ve çevresel hususları dikkate alan kapatma planlarını geliştirmek, uygulamak ve düzenli olarak gözden geçirmek, aşamalı rehabilitasyonu teşvik etmek, kapatma ve kapatma sonrası taahhütlerini gerçekleştirmek için yeterli finansal kaynakların sağlanmasını desteklemek.