Şirketimiz, Sürdürülebilirlik Çerçevemizde ifade edildiği gibi, sürdürülebilirliği faaliyetlerine her şeyiyle dahil etmeyi taahhüt eder. Yerel ekonomileri büyütmek ve kalıcı fırsatlar sunmak için karşılıklı saygı çerçevesinde faaliyet bölgelerimizin yakınlarında yaşayan insanlarla birlikte çalışmaya kararlıyız.

Amaç

Bu politikanın amacı, Eldorado Gold’un sosyal performans taahhütlerini; Şirketin, çalışanlarımızdan ve alt yüklenicilerimizden beklentilerini ve Sürdürülebilirlik Çerçevemizi desteklemek için faaliyetlerimizden etkilenen paydaşlarla ilişki kurma taahhüdümüzü ifade etmektir.

Kapsam

Sosyal Performans Politikası ve yönetim yaklaşımımız aşağıdaki uluslararası çerçeveler tarafından şekillendirilmiştir:

Dünya Altın Konseyi Sorumlu Altın Madenciliği İlkeleri

Birleşmiş Milletler Yerli Halklar Hakları Bildirisi

Uluslararası Finans Kurumu Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Gayri İhtiyari Yerleştirme

Sürdürülebilirlik Entegre Yönetim Sistemimiz (“SIMS”), tüm operasyonlarda tutarlı uygulama ve uyumu sağlamak için söz konusu çerçevelerle uyumlu şekilde şirket çapında sürdürülebilirlik gereksinimlerini belirler. Tüm çalışanların ve alt yüklenicilerin bu Sosyal Performans Politikasına ve SIMS’deki ilgili gereksinimlere uyması beklenmektedir.

Eldorado Gold şunları taahhüt eder:

1. Potansiyel ve mevcut olumsuz sosyal etkileri belirlemek, değerlendirmek, önceliklendirmek ve önlemek veya azaltmak için sistemleri korumak ve düzenli olarak durum tespiti, risk ve etki değerlendirmeleri yapmak ve değerlendirmelerimizi periyodik olarak güncellemek ve etkilenen yöre insanı için erişilebilir hale getirmek.

2. Paydaşların çıkarlarını ve endişelerini anlamak ve bu bilgileri, büyük ölçüde desteklerini elde etmek ve sürdürmek ve sürekli iyileştirme fırsatlarını belirlemek amacıyla iş yapma biçimimize entegre etmek amacıyla paydaşlarla düzenli olarak ve iyi niyetle etkileşim kurmak.

3. Kanaat önderleri dahil olmak üzere yöre insanıyla kültürel olarak uygun bir şekilde etkileşim kurmak ve kadınlar, çocuklar ve diğer potansiyel olarak savunmasız veya marjinal gruplar üzerindeki olumsuz etkilere karşı hassas bir yaklaşım sergilemek. Bu grupları ve onlara ilişkin unsurları, iş yapış şeklimize dahil etmeye çalışmak.

4. Faaliyetlerimizle ilgili görüş ve şikayetlerin, paydaşlarımız tarafından dile getirilebileceği ve ayrımcılık veya misilleme riski olmadan çözülebileceği adil, erişilebilir, etkili ve pratik mekanizmalar oluşturmak.

5. Madencilik faaliyetleri sebebiyle yöre insanının yer değiştirme durumundan kaçınılmasının mümkün olduğu yerlerde, nüfus hareketliliğinin etkilerini yönetebilmek için yerel otoriteler ve kanaat liderleriyle birlikte çalışmak. Bu durumun kaçınılmaz olduğu yerlerde, faaliyetlerimizden etkilenen toplulukların görüşüne başvurarak ulusal düzenlemelerle ve sektördeki en iyi uygulamalarla orantılı olarak adil ve uygun çözümler sunmak.

 

6. Kültürel mirasları, proje faaliyetlerimizin potansiyel etkilerinden koruyabilmek adına, herhangi bir saha çalışması dahil olmak üzere faaliyetlerimiz sırasında tesadüfi olarak bulunan nesnelere ilişkin, etki değerlendirmeleri yapılması ve izlenmelerinin sağlanması ile bulunan nesnelerin olumsuz etkilere maruz kalmalarını önlemek.

7. Faaliyetlerimizle ilişkili olarak topluluklara danışılmasını ve iş, eğitim, satın alma ve sözleşme olanaklarına eşit erişim de dahil olmak üzere, mevcudiyetimizden yararlanmaları adına uygun fırsatlar sunulmasını sağlamak.

8. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de dahil olmak üzere yerel, ulusal ve uluslararası öncelikleri desteklemek için mümkünse yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle istişare ederek topluluk yatırımları sağlamak.