Projelerimiz

 

KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ 

 Projenin Önem ve Gerekliliği

       Mevcut durumda, Kışladağ Altın Madeni Projesi’nden sağlanmakta olan faydalar temel olarak yaratılacak makroekonomik imkanlar ve iş imkanları ile ilgilidir. Kışladağ Altın Madeni Projesi ülke ve il genelindeki makro ekonominin iyileşmesini sağlamanın yanı sıra, yerel ve bölgesel düzeyde iş imkanları yaratarak özellikle yöresel kalkınmaya imkan vermektedir. Önerilen proje ile özellikle yerel ve bölgesel düzeyde ilave iş imkanlarının yaratılması ile yöresel kalkınma üzerindeki mevcut Kışladağ Projesi’nin pozitif etkileri artacaktır.

        Proje ile desteklenecek başlıca faydalar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
 
• Öğrenme etkisi
• Katma değer etkisi
• Gelir artışının çoğalan etkisi
• İthal ikamesi
• Uluslararası rekabet edebilirlik
• Yapılan üretimin ekonomik etkileri
• Bağıl etkiler
• Sosyal güvenlik sistemine etkileri
• Satış ve vergi etkileri
• Eğitim olanakları ve işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre konularında bilinçlenme
• Altyapı
• Mevcut ekonomik aktivitelerin desteklenmesi amaçlı yerel toplum projelerine yatırım yapılması
 
Öğrenme Etkisi, istihdam edilen ve edilecek olan iş gücünün büyük bir yatırım kapsamında konu ile ilgili olarak eğitilmesi öncelikle bölgesel olarak iş gücü niteliğinin artmasına, akabinde bu iş gücü nitelik artışının üretkenlik ve üretim artışına dönüşmesidir. 
 
Katma Değer Etkisi, üretilen altının işlem görmek üzere başka bir kullanıcıya satılmasında doğan fayda etkilerini tanımlamaktadır.
 
Gelir Artışının Çoğaltan Etkisi, yurtiçi üretim faktörlerine yapılan ödemeler ile getirisi yükselen yatırım, rekabet gücü elde edebileceğinden, talebi kontrol edebilecek ve getirilerini artırmaya devam edecektir. Bunun sonucunda, ekonomiyi oluşturan her birimde bir gelir artışı olacaktır. Bu gelir artışı sonucunda tüketim öncesine oranla daha fazla harcanan paralar talebi olumlu etkileyecek ve bu da daha sonra üretim ihtiyacı olarak arz edenlere dönecektir. Bu durum sürekli olarak bir çoğaltan (kar topu) etkisi yaratacaktır.
 
Uluslararası Rekabet Edebilirlik, üretilen altının yurtdışına satılması ile dünya piyasalarında söz konusu çıktı üzerinde bir fiyat avantajına sebep olacaktır. Bu durum ürünü ihraç eden ülke durumundaki Türkiye’nin uluslararası piyasalarda rekabet gücünü artıracaktır.
 
Yapılan Üretimin Ekonomik Etkileri, yapılan üretim ile ulusal pazarın talebinin karşılanarak altında uç ürüne kadar giden ülke üretim potansiyelinin kullanılması ve yurt içinde kuyumculuk sektöründe elde edilen uç ürünlerin ihracatının cari açığa olumlu bir etki yapacağı açıktır. Bu durum ile yurt dışına döviz emisyonu azaltılarak ülke içi para politikasının daha sağlam temellerle uygulanacağı ve faizleri düşüreceği öngörülmektedir. Faizlerdeki düşüş ile yatırım için finansal kaynaklar daha uygun fon olanakları ile sağlanabilecektir. Böylece fiziki yatırımların önünde yüksek iskonto oranları, faiz hadleri ve ödeme koşulları ferahlamış olacaktır. Bunun da ileriki dönemlerde istihdam ve sosyal güvenlik sistemine çok olumlu etkileri olacağı açıktır. 
 
Bağıl Etkiler, üretilen altının satışı esnasında ortaya çıkacak olan lojistik ihtiyacı ve talebi bu sektörlerin (yerel ya da ulusal) istihdam edecekleri kişi sayısında bir artış olacağı öngörülebilir. Bu sektörlere olan talebin ve lojistiğin kaynak talebinin bu tür büyük yatırımlar olması, söz konusu sektörlerde teknolojik gelişim ve profesyonelleşme yolunu açacaktır.
 
Sosyal Güvenlik Sistemine Etkileri, istihdam edilen ve bağıl olarak dolaylı bir şekilde istihdam edilecek kişilerin sosyal sisteme dahil olması ile bir katılım olacak ve bunun sonucunda da dolaylı olarak sağlık sistemi ve emeklilik olanaklarında iyileşmeler olacaktır. Özellikle projenin makro ekonomik faydaları ile bu tür yatırımların olabilmesi için gerekli mali ortamın yaratılması ile istihdam ve sosyal sistem faydaları katlanarak çoğalacaktır.
 
Satış ve Vergi Etkileri, üretilen altının yurtdışına satılması durumunda elde edilen vergiler ve yurtiçinde her bir satış sonucu elde edilen Katma Değer vergileri ulusal ekonomide, hazine bazında bir gelişme yaratacaktır. Ayrıca yurtiçinde altının işlenerek satılması, işlenmiş malın da piyasaya önce toptan sonra perakende girmesi ile bahsedilen her bir satış ayağında, satış ve kar işlemlerini çoğaltacağı görülmekte, bunun da gelir vergisi ve kurumlar vergisi tahsilatlarına finansal olarak yükselmelere sebep olacağı tahmin edilmektedir.
 
Eğitim Olanakları ve İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, Çevre Konularında Bilinçlenme, şirket yerel ve bölgesel halkın proje süresince doğrudan ve dolaylı iş imkanlarından faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla işe başlama öncesi eğitim programları ile çalışanların gelişimini sağlamakta eğitim stratejilerinin bulunduğu eğitim programları düzenlemekte ve uygulamaya geçirmektedir. Bu program, dezavantajlı grup üyeleri (engelliler, kadınlar vb.) ve hane halklarının katılımını destekleyecektir. Projeden sağlanacak diğer önemli bir fayda ise, sağlık, iş güvenliği ve çevre hususlarında bilinçlenmenin artması olacaktır. Personele güvenlik ve çevresel hususlarla ilgili eğitim verilmektedir. 
 
Altyapı, proje kapsamında gerçekleştirilecek ilave altyapı yatırımları (yol, enerji nakil hattı ve su hattı) madencilik faaliyetinin sona ermesinden sonra da kullanılabilecektir Mevcut ekonomik aktivitelerin desteklenmesi amaçlı yerel toplum projelerine yatırım yapılması, proje kapsamında uygulayıcı kuruluş olan Tüprag, Kışladağ Altın Madeni çevresinde bulunan yerleşim yerleri ve Uşak’ta yöre halkıyla ilişkiler kapsamında belirlenen bazı ihtiyaç ve talepleri göz önüne alarak çeşitli sosyal sorumluluk ve yardım projelerinde yer almıştır. Proje işletimi süresince yöreye yatırım ve ekonominin
geliştirilmesine destek kapsamında tespit edilecek talep ve gereksinimler yönünde sosyal
sorumluluk projelerinin devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

 

© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.