Eşmedeki Siyanür ve Arsenik İddialarının Kışladağ Altın Madeni İle İlgisi Yoktur 

06.02.2012 

 

Eşmedeki Siyanür ve Arsenik İddialarının Kışladağ Altın Madeni İle İlgisi Yoktur.

 

Eşme’de şehir şebekesinin arızalanmasından ardından yapılan onarımdan sonra yeterli klorlama yapılmadan su verilmesi sonucu yaşanan ishal ve benzeri sağlık sorunlarının nedenini Eşme’ye yaklaşık 20 km mesafedeki Kışladağ Altın Madeni’nde altın üretimi için kullanılan siyanürün neden olduğunu ileri sürerek, kamuoyunu endişeye sürükleyen çevreler, bu hafta da, Eşmede’ki kuyuların madenden kaynaklanan arsenik nedeniyle kirlendiğine yönelik yorumlarda bulunmak suretiyle, kamuoyunu yanıltmaya devam etmektedirler.

 Gazetelere Yansıyan Asılsız İddialar ve Gerçekler
 1.      Kışladağ Altın Madeni’nde altın üretimi esnasında arsenik kullanılmamaktadır.
 2.      Madenin ruhsat alanında ve yakın çevresinde şirket tarafından açılan toplam 13 adet izleme ve gözlem kuyuları bulunmaktadır. Bu kuyulardan her ay su numuneleri alınarak analizleri yaptırılmakta ve su kalitesi ilgili devlet kuruluşlarına rapor edilmektedir.
 3.       Bu bağlamda 13 gözlem kuyusunda yapılan ölçümlerde madende faaliyete başlamadan önce ölçülen arsenik değerlerleri ile bugünkü arsenik değerleri açısından olumsuz bir durum tespit edilmemiştir.
 4.      Madenin etkin bir şekilde denetiminin sağlanması amacıyla, ayrıca Uşak Valiliği’nce ilgili Devlet birimleri temsilcilerinin bulunduğu bir İzleme  Denetleme Komisyonu oluşturulmuştur. Komisyon inşaat safhasından itibaren denetimlerine başlamıştır. Söz konusu komisyon, gerek belli aralıklarla, gerekse herhangi bir anda, madene gelerek her türlü ölçümü yapmakta ve sonuçlarını Çevre ve Orman Bakanlığı'na ileterek madenin çalışmasını denetlemektedir
 5.      Eşme Belediyesi tarafından ilçeye su temini için açtırılan üç adet kuyudan birisinde arsenik miktarının yüksek çıktığına ilişkin haberlerde bunun nedeninin Kışladağ Altın Madeni olabileceğine ilişkin yorumlarda bulunulmasının bilimsel gerçeklerle hiçbir ilişkisi yoktur.
 6.      Kışladağ Altın Madeni ilgili devlet kurumları tarafından sürekli denetlenmektedir. Şayet madenden kaynaklanan ve insan sağlığını ve çevreyi olumsuz etkileyecek her hangi bir olumsuzluk tespit edilmesi halinde, soruna çözüm bulununcaya kadar, yetkililerin tesisi kapatma yetkileri vardır.
 7.      Basına yansıyan arsenik konusu ile ilgili olarak, aşağıdaki sorgulamanın yapılması gerekir:
  •   Söz konusu kuyunun önceki yıllardaki analiz sonuçları hakkındaki bilgiler nedir?
  •   Kuyunun bulunduğu yerde arsenik mineralleşmesi var mıdır? 
  • İçme ve kullanma suyu temini için kuyu açılırken bölgenin bor, krom, arsenik, antimuan, civa, kadmiyum vb mineralleşmeleri açısından durumu tetkik edilmiş midir?
Şayet kuyu açılacak alanda bu tür mineralleşmeler var ise buralarda kuyu açılmaması, açılma zorunluluğu var ise, suyun arıtmadan geçirildikten sonra kullandırılması gerekir.
Şirketimiz Ulubey ve Eşme ilçelerinin su teminine yönelik projelerine önemli katkılar sağlamıştır. Arsenik değerinin yüksek olduğu söylenen kuyu maden sahamızın 10 km dışındadır. Şayet madenden kaynaklanan bir arsenik kirlenmesi söz konusu olsa idi, öncelikle maden sahası içindeki ve çevresindeki 13 adet gözlem kuyularındaki suların arsenik değerlerinde bir artış olması gerekirdi. Dolayısıyla Eşme’ye su sağlayan kuyulardan birisinde arsenik değerlerinin yüksek çıkmış olmasının nedeninin Kışladağ Altın Madeni olduğu şeklindeki yorumlar, hiçbir kanıta dayanmayan ve bilimselliği olmayan asılsız iddialardır.
Bir hafta önce Eşme’deki şebeke suyunun yetersiz klorlanması sonucu meydana gelen sağlık sorunlarının nedenini madendeki siyanür kullanımına bağlayan Türkiye’deki altın üretimine karşı olan çevreler, bu seferde arsenik sorununu gündeme getirmişlerdir.
Ancak söz konusu çevrelerin bu tür iddiaları yeni değildir. Hatırlanacağı üzere aynı çevreler 2004 yılında Bergama’da Altın Madeni’nin yöredeki içme ve kullanma sularının arsenik kirlenmesine yol açtığını ve suların normalin 25 katı arsenik içerdiğini, Bergama’lıların zehirlendiklerini iddia ederek insanları tedirgin etmişlerdi.
Bunun üzerine İzmir İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları iddia edilen yerlerden aldıkları su numunelerini analiz ettirmiş ve iddiaların tamamen yalan olduğunu ortaya koymuş ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek için bir duyuru yayınlamıştı.
 
 

 Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla,

 

 

 TÜPRAG METAL MADENCİLİK A.Ş.

 

< Yürütmeyi Durdurma İstemine RED ! >
© TÜPRAG, Eldorado Gold iştirakidir. 2013.